Proč jsme zde

Veřejný závazek

Milí přátelé, dárci, kolegové, milí návštěvníci našich webových stránek,

rádi bychom Vás seznámili s našimi záměry při poskytování sociální služby v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni. Dovolte, abychom Vám představili náš Veřejný závazek vůči Vám, vůči každému jednotlivci i celé společnosti.

Poslání služby azylového domu aneb proč zde jsme pro potřebné

Posláním Azylového domu pro těhotné ženy v tísni je podpora těhotných žen a matek v překonávání jejich nepříznivé situace prostřednictvím nabídky ubytování, poradenství a zázemí. Tato podpora směřuje k samostatnosti a účasti matky na běžném životě. Azylový dům se nachází v Hamrech u Hlinska, poskytovatelem sociální služby je Obecně prospěšná společnost Dlaň životu se sídlem v Ostravě.

 

Cíl služby azylového domu aneb čeho chceme dosáhnout

Cílem služby je podpořit klientku tak, aby před ukončením pobytu v azylovém domě měla zajištěno vhodné bydlení, pečovala adekvátně o své dítě a zvládala úkony, které jsou v souvislosti s mateřstvím v naší společnosti považovány za běžné. Klientce ohrožené domácím násilím je poskytnuto bezpečné zázemí.

Cílem služby je klientka, která zvládá řešit nároky běžného života vlastními silami bez podpory sociální služby.

Dílčí kroky vedoucí k dosažení cíle:

 • zajištění bezpečného bydlení pro matku a dítě
 • zajištění sociálních dávek a oprávněných nároků
 • poskytování sociálního poradenství
 • vedení vlastní domácnosti
 • podání žádosti o byt, příp. hledání jiné formy ubytování
 • zaměstnání dle individuální situace matky
 • posílení schopností a dovedností matky v péči o zdravý vývoj dítěte
 • zkvalitnění a udržování mezilidských vztahů a psychické pohody

Odpovědnou osobou v této oblasti je vedoucí sociální pracovnice azylového domu.

Manažerské cíle pro období 2014 – 2018

 • Zajistit vícezdrojové financování projektu

Realizace: Udržování kontaktů se stávajícími donátory, hledání nových finančních zdrojů a dotačních příležitostí.

 • Úprava venkovních ploch

Realizace: Činnosti zaměřené na dokončení zahradních úprav, které směřují ke zlepšení využití venkovních ploch klientkami azylového domu a jejich dětmi.

 • Rozvíjení doplňkové činnosti

Realizace: Hledání možností a realizace činností, které by mohly alespoň částečně přispět k zajištění financování provozu azylového domu.

Odpovědná osoba: ředitelka ve spolupráci se správní radou společnosti, realizace průběžně.

 

Zásady služby aneb na čem stavíme

Sociální služba v azylovém domě je poskytována s respektováním těchto zásad:

 • úcta k lidské důstojnosti, úcta k osobě matky a dítěte

Úcta k osobě matky a dítěte je základnou pro poskytování služby a vychází z dodržování lidských práv a svobod. Pracovníci respektují osobu klientky především v její roli matky. Mateřství je sociální událost, která podmiňuje sociální začleňování matky, proto pracovníci motivují klientku k akceptaci své role. Úcta k osobě dítěte v jakékoliv fázi jeho vývoje vyplývá především z poslání organizace.

 • individuální přístup v zájmu klientky

Individuální přístup ke klientce má zajistit respekt ke klientce v jejich konkrétních životních potřebách a podmínkách. Individuální přístup plně zohledňuje osobní zájem klientky, uplatňování vlastní vůle i všech možností.

 • podpora rozvoje samostatnosti a aktivní působení na klientku

Samostatný život ve vlastní domácnosti je základním cílem poskytované služby. Klientky jsou proto aktivně konfrontovány s činnostmi a aktivitami, které jsou s rolí matky spojené.

 • motivace a vytváření podmínek k začlenění klientky do běžné společnosti

Uplatňování zásady znamená pro klientku nabízení a vytváření příležitostí, které ji podpoří v řešení náročné či komplikované situace a v jejím mateřství.

 • nabízení profesionálně lidského vztahu, doprovázení

Absence přirozených pozitivních mezilidských vztahů je pro klientky výrazným handicapem, se kterým do azylového domu přicházejí. Služba využívá profesionálně lidského vztahu mezi klientkou a pracovníkem jako motivujícího prvku.

 • jednotný přístup pracovníků ke všem klientkám

Jednotný přístup pracovníků znamená, že každé klientce jsou při poskytování služby nabízeny stejné možnosti a rovné příležitosti. Jednotný přístup podporuje potřebnou týmovou spolupráci.

 • důslednost

Důslednost je zásadou, která podporuje klientku v dosažení zvoleného cíle a znamená cílevědomou práci na zvolených osobních cílech.

 • bezpečnost a diskrétnost

Vzhledem k realizaci všech výše uvedených zásad je klientce vytvářeno bezpečné a diskrétní prostředí, ve kterém může řešit svou sociální situaci, nacházet pozitivní stránky svého mateřství a rozvíjet se.