Historie

Propojení organizací

Nadační fond Betlém nenarozeným a Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

Nadační fond Betlém nenarozeným byl založen po několikaleté přípravě v roce 1997 jako odezva na nově se formující a v podstatě odlišný postoj k životu, než jak byl naším prostředím a kulturou staletí nesen, kde rodina v sobě zahrnovala úctu k životu od početí až po přirozenou smrt. Svou činností chce nadační fond napomáhat chránit především nenarozené děti, které jsou současným pojetím hodnot nejvíce ohroženy, mají minimální právní ochranu a nemohou se samy bránit.

Nadační fond prakticky podporuje provoz zařízení a zajišťuje rekonstrukci objektů, které mají sloužit pro ubytování matek, jejichž sociální a nezralé duchovní zázemí komplikuje přijetí počatého dítěte. Dále je záměrem nadačního fondu, aby zařízení sloužila matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem, v omezené míře také k ubytování starých lidí s cílem vytvořit dětem prostředí, umožňující jejich lidské zrání.

V letech 2003 – 2007 nadační fond zrekonstruoval budovu Azylového domu pro těhotné ženy v tísni. Poskytovatelem sociální služby se mohou stát pouze organizace určité právní formy, proto v prosinci 2002 založil nadační fond k naplnění svého poslání Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu, která tuto službu prakticky zajišťuje od roku 2008 až dosud.

Nadále pokračuje intenzivní vzájemná spolupráce. Obecně prospěšná společnost Dlaň životu rozvíjí projekty a snaží se zajišťovat jejich realizaci, snaží se získávat finanční zdroje. Nadační fond se od otevření azylového domu v roce 2008 i nadále stará o jeho údržbu včetně přilehlé zahrady a finančně vydatně podporuje provoz azylového domu i dalších projektů Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu. K naplnění poslání pomáhá také dalšími dobrovolnickými aktivitami – více informací zde.